Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§1  Postanowienia ogólne

1)    Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2)    Celem Projektu "Biuro Aktywizacji Społecznej" jest aktywizacja społeczno-zawodowa, poprzez zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością zamieszkujących subregion północny województwa śląskiego, w okresie 1.07.16-30.06.2018 r., przy wykorzystaniu  zindywidualizowanego wsparcia realizowanego w Projekcie w oparciu o ścieżkę reintegracji, skutkującego podniesieniem kwalifikacji 50 Uczestników/czek Projektu (27 kobiet i 23 mężczyzn), zmotywowaniem do poszukiwania zatrudnienia co najmniej 35 Uczestników/czek Projektu (19 kobiet i 16 mężczyzn) oraz podjęciem zatrudnienia przez co najmniej 14 Uczestników/czek Projektu (8 kobiet i 6 mężczyzn).

3)    Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

4)    Miejsce realizacji Projektu: Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski.

5)    Zajęcia realizowane w ramach Projektu odbywają się w projektowym lokalu szkoleniowym, mieszczącym się w Częstochowie, ul. Warszawska 53

6)    Projekt realizowany jest w przez Fundację Widzialni (Lider Projektu) i Fundację Oczami Brata (Partner Projektu).

7)    Biuro Projektu: Częstochowa, ul. Warszawska 53.

8)    Regulamin określa:

a)    pojęcia,

b)    zasady uczestnictwa w Projekcie,

c)    zasady rekrutacji,

d)    rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu

e)    zasady organizacyjne,

f)     zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§2 Pojęcia

1)    Projekt - „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością

2)    Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością”

3)    EFS – Europejski Fundusz Społeczny

4)    Osoba niepełnosprawna - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.),

5)    Osoba będąca otoczeniem osoby niepełnosprawnej – osoby będące otoczeniem osób z niepełnosprawnością spełniające równocześnie przesłanki, o których mowa w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz regulaminem konkursu w ramach poddziałania 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. To jest:

a)    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

b)    osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

c)    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332, z późn. zm.),

d)    osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382),

e)    osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

f)     rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

g)    osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

h)   osoby niesamodzielne, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków w Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. ,

i)     osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

6)    Uczestnik/czka – to osoba, która:

a)    spełnia kryteria dostępu tj.:

 • zamieszkuje na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego;
 • jest osobą, z jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tj:
  • osobą z niepełnosprawnością
  • osobą będącą otoczeniem osób z niepełnosprawnością spełniającą równocześnie przesłanki, o których mowa w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • jednocześnie biorąc pod uwagę, że:
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, mogą być odbiorcami wsparcia wyłącznie o charakterze społecznym.
  • w ramach Projektu nie można objąć wsparciem osób odbywających karę pozbawienia wolności

b)    została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

c)    złożyła formularz zgłoszeniowy, przeszła pomyślnie proces rekrutacji;

d)    podpisała (w przypadku osób małoletnich – podpisuje opiekun prawny) deklarację uczestnictwa w projekcie, Umowę uczestnictwa w Projekcie i inne wymagane dokumenty

§3 Zasady uczestnictwa w Projekcie

1)    Kandydaci/tki, którzy/re chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie niżej wymienione warunki formalne:

a)    zamieszkiwać na terenie miasta Częstochowa, lub powiatu częstochowskiego, kłobuckiego lub myszkowskiego, potwierdzone dokumentem tj. dowodem osobistym lub zaświadczeniem właściwego Urzędu;

b)    posiadać status osoby niepełnosprawnej lub osoby będącej otoczeniem osoby z niepełnosprawnością (zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu)

2)    Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:

a)    formularza zgłoszeniowego dla osób z niepełnosprawnością, który stanowi załącznik nr 1 lub formularza zgłoszeniowego dla osób będących otoczeniem osoby z niepełnosprawnością, który stanowi załącznik nr 2 do treści niniejszego Regulaminu ;

b)    Testu Kompetencyjnego Testu Komputerowego stanowiącego załącznik nr 3

c)    dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnością;  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie – jeśli dotyczy

d)    stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu poświadczającego posiadanie statusu osoby będącej otoczeniem osoby z niepełnosprawnością (zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu) – jeśli dotyczy

§4 Zasady rekrutacji

1)    Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie.

2)    Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.

3)    W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 63 Uczestników/czek Projektu (36 kobiet i 27 mężczyzn), w tym:

a)    41 osób z niepełnosprawnością (23 kobiety, 18 mężczyzn), w tym:

i          Maksymalnie 8 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

ii        Minimalnie 8 osób ze znacznym stopniem niepełnoprawności

b)    22 osób będących otoczeniem osób z niepełnosprawnością (13 kobiet, 9 mężczyzn)

4)    Rekrutacja ma charakter ciągły i rozpocznie się w sierpniu 2016 r.. Przewidywany termin zakończenia działań rekrutacyjnych to czwarty kwartał 2017 r.

5)    Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu.

6)    Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)    Etap pierwszy: przyjmowanie zgłoszeń:

i          poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Projektu: bas.widzialni.org w zakładce Rekrutacja

ii        przesłanie formularza drogą mailową na adres mailowy: bas@widzialni.org

iii      zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie (sms)

iv       osobiście w biurze projektu: Częstochowa, ul. Warszawska 53

b)    Etap drugi: weryfikacja kryteriów formalnych zawartych w otrzymanych formularzach zgłoszeniowych

c)    Etap trzeci: rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi Uczestnikami/czek Projektu

d)    Etap czwarty: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika/czki do Projektu przez Kierownika Projektu oraz Koordynatora Projektu po stronie Partnera

e)    Etap piąty: podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie i innych wymaganych dokumentów i przygotowanie ścieżki reintegracji dla Uczestnika/czki Projektu.

2)    Organizatorzy zastrzegają, iż cześć wsparcia prowadzona jest w dziewięcioosobowych grupach (szkolenia, coachingi grupowe). W związku z tym termin rozpoczęcia udziału w Projekcie uzależniony jest od rekrutacji 9 osób na dane szkolenie tematyczne.

3)    Kryteria oceny:

a)    Kryteria obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek:

i          Zamieszkanie na terenie miasta Częstochowa lub powiatu częstochowskiego, kłobuckiego lub myszkowskiego, potwierdzone dokumentem tj. dowodem osobistym lub zaświadczeniem właściwego Urzędu;

ii        posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej lub osoby będącej otoczeniem osoby z niepełnosprawnością (zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu)

b)    Kryteria punktowe dodatkowe:

i          osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami. sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (+1 punkt)

ii        osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (+1 punkt)

iii      osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań (+1 punkt)

iv       osoby zamieszkujące obszary, na których nie jest wdrażany Projekt w ramach Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WŚL 2014-2020 (+1 punkt)

v         ocena motywacji zmiany sytuacji społeczno-zawodowej na podstawie rozmowy i obserwacji (+2 punkty)

4)    W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidziana w nim pula miejsc, przy wyborze kandydatów będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów.

5)    Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje, na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

6)    Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie.

7)    Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu.

§5 Zobowiązanie Uczestnika/czki Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno- zatrudnieniowej

1)    Każdy Uczestnik/czka na etapie rekrutacji zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

2)    Efektywność społeczno-zatrudnieniową w wymiarze społecznym mierzy się wśród Uczestników/czek, którzy  po zakończeniu udziału w Projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społ.-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie.

To jest:

a)    Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia rozumiane jest m.in. jako:

i          rozpoczęcie nauki,

ii        wzmocnienie motywacji do pracy po Projekcie,

iii      zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności,

iv       poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów,

v         podjęcie wolontariatu,

vi       poprawa stanu zdrowia,

vii     ograniczenie nałogów,

viii   doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

b)    Dalsza aktywizacja rozumiana jako aktywizacja w formie, która:

i          obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia,

ii        nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik Projektu otrzymywał przed Projektem,

iii      nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą Uczestnik/czek Projektu otrzymywał w ramach Projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji Uczestnika/czki Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3)    Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek Uczestników/czek Projektu, którzy po zakończeniu udziału w Projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w Projekcie podjęli zatrudnienie. Poprzez zatrudnienie należy rozumieć, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:

a)     stosunek pracy (przy czym musi być zawarty na nieprzerwany okres - tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu- co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu),

b)    stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 miesięcy oraz jej wartość nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w  przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

c)    samozatrudnienie (poza osobami, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach Projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel)

d)    zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza Projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym Projektem realizowanym przez Projektodawcę jak i poza innymi Projektami EFS). W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach Projektu współfinansowanego z EFS. Niemniej w kryterium uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu lub podjęły pracę w formie i na warunkach określonych w lit. b) oraz c)

W celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez Uczestnika/czkę Projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej).

§6 Wsparcie oferowane w ramach Projektu

1)    Tworzenia i monitoring realizacji ścieżki reintegracji Uczestników/czek Projektu – wszyscy/kie Uczestnicy/czki Projektu:

a)    Liczba godzin spotkań z doradcą zawodowym: 4 godz./osobę w  momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz 2 godz./osobę przed zakończeniem udziału w Projekcie zgodnie ze ścieżką reintegracji, w celu ustaleni czy dotychczasowa realizacja wsparcia w Projekcie była wystarczająca. W przypadku, gdy specjaliści uznają iż Uczestnik/czka potrzebuje dalszego wsparcia zostanie skierowany do regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w ramach Projektu z Podziałania 9.3.1 Wsparcie Sektora Ekonomii Społecznej

b)    Liczba godzin spotkań z psychologiem: 4 godz./osobę. W momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz 2 godz./osobę przed zakończeniem udziału w Projekcie zgodnie ze ścieżką reintegracji, w celu ustaleni czy dotychczasowa realizacja wsparcia w Projekcie była wystarczająca. W przypadku, gdy specjaliści uznają, iż Uczestnik/czka potrzebuje dalszego wsparcia zostanie skierowany do regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w ramach Projektu z Podziałania 9.3.1 Wsparcie Sektora Ekonomii Społecznej

2)    Asystenci Osób Niepełnosprawnych – wsparcie dla około połowy Uczestników/czek Projektu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym

3)    Wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej:

a)    Pięć grupowych spotkań mobilizujących (5 godz./spotkanie) tzw. coaching grupowy – wszyscy/kie Uczestnicy/czki Projektu

b)    warsztat autoprezentacji z elementami wizażu (8 godz.) –wszyscy/kie Uczestnicy/czki Projektu

c)    Bony aktywizujące w formie ustalanej z Uczestnikiem/czką Projektu (np. wejściówki  do kina czy na fitness (6 bonów, 1 bon/miesiąc) – wszyscy/kie Uczestnicy/czki Projektu

d)    spotkania indywidualne z coachem (śr. 3 spotkania 2godz./osobę) – wparcie dla około 15 osób, które uzyskały zalecenie poszerzenia wsparcia mobilizującego zawartego w ścieżce reintegracji

4)    Szkolenia z obsługi komputera podnoszące kwalifikacje, z możliwością uzyskania certyfikatów zewnętrznych (wszyscy/kie Uczestnicy/czki Projektu– wybór 1 szkolenia z 3 możliwych tematów):

a)    Kurs podstawowy obsługi programów biurowych, z możliwością uzyskania certyfikatu zewnętrznego ECDL BASE

b)     Pracownik administracyjno-biurowy z podstawą rachunkowości oraz obsługą programów do fakturowania

c)    Kurs sprzedaży internetowej

Liczba godzin każdego kursu: 80.

5)    Pośrednictwo Pracy - wszyscy/kie Uczestnicy/czki Projektu. Śr. 18 godz./uczestnika, w tym śr. 8 godz. indywidualnych spotkań bezpośrednich oraz śr. 10 godz. wsparcia zdalnego

6)    Trener Pracy – wsparcie dla około 40 Uczestników/czek Projektu, którzy/re otrzymają zalecenie wynikające ze zdiagnozowanej potrzeby zawartej ścieżce reintegracji

7)    Staże – wsparcie dla 30 Uczestników/czek Projektu. Okres stażu: 4 miesiące

§7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1)    Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź osobiście pracowników Projektu

2)    Uznaje się, że Uczestnik/czka Projektu zrezygnował/a z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba jego nieuzasadnionych nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.

3)    W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1), organizator kwalifikuje do Projektu osobę z listy rezerwowej.

§8 Postanowienia końcowe

1)    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016r.

2)    Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.

3)    Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

4)    W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Projektodawcy.

5)    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

6)    Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Załączniki:

1)    Formularz zgłoszeniowy dla Osób z niepełnosprawnością

2)    Formularz zgłoszeniowy dla Osób będących otoczeniem osób z niepełnosprawnością

3)    Test kompetencji komputerowych